Adatvédelmi irányelvek

1. Bevezetés

1.1 Elkötelezettek vagyunk a honlapunk látogatóinak és szolgáltatásaink felhasználóinak adatainak védelme iránt.

1.2 Ez a szabályzat minden olyan esetben alkalmazandó, amikor mi vagyunk a weboldalunk látogatóinak és szolgáltatásaink felhasználóinak személyes adataiért felelős adatkezelő, vagyis amikor mi határozzuk meg a személyes adatok feldolgozásának célját és értelmét.

1.3 Amikor először látogat el weboldalunkra, megkérjük, hogy járuljon hozzá a sütik használatához a jelen szabályzat feltételeinek megfelelően.

1.4 Ebben a szabályzatban a “mi”, “minket” és “miénk” kifejezés Mikócziová Dominika- SmartKid (ID: 54739322). A rólunk szóló további információkat lásd a 12. szakaszban.

 

2. Hogyan használjuk fel a személyes adatokat

2.1 Ebben a 2. részben a következőket állapítottuk meg:
a) az általunk kezelt személyes adatok általános kategóriái;
b) az adatok forrása és kategóriája, amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől kaptuk;
c) a személyes adatok kezelésének célja;
d) az adatkezelés jogalapjai.

2.2 A weboldalunk és szolgáltatásaink használatára vonatkozó adatokat (Felhasználási adatok) feldolgozhatjuk. A Felhasználási adatok tartalmazhatják az Ön IP-címét, földrajzi elhelyezkedését, webböngészőjét és verzióját, operációs rendszerét, a hivatkozó forrást, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és az oldal navigációs útvonalait, valamint a szolgáltatásunk használatának időzítésére, gyakoriságára és mintázatára vonatkozó információkat. A használati adatok forrása a Google Analytics. Ezeket a használati adatokat a weboldal és a szolgáltatás használatának elemzése céljából lehet feldolgozni. A feldolgozás jogalapja a hozzájárulás és jogos érdekeink, azaz a weboldalunk és szolgáltatásaink nyomon követése és javítása.

2.3 Feldolgozhatunk olyan információkat, amelyeket Ön a weboldalunkon vagy a szolgáltatásaink igénybevétele során használt adatokon keresztül ad meg. Az Ön által közzétett adatokat a közzététel, valamint weboldalunk és szolgáltatásaink adminisztrációja céljából kezelhetjük. Ennek a feldolgozásnak a jogalapja a hozzájárulás.

2.4 Az árukkal és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok tekintetében bármely kérdőívben szereplő információkat (kérdőíves adatok) feldolgozhatjuk. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a hozzájárulás.

2.5 Feldolgozhatjuk azokat az adatokat, amelyeket Ön az e-mailes ajánlatainkra és/vagy hírlevelünkre való feliratkozás céljából ad meg nekünk (értesítési adatok). Az értesítési adatok feldolgozhatók, hogy releváns értesítéseket és/vagy hírleveleket küldjünk Önnek. Ennek a feldolgozásnak a jogalapja a hozzájárulás.

2.6 Feldolgozhatunk olyan információkat (elérhetőségi adatokat), amelyek bármely olyan kommunikációban szerepelnek, amelyben Ön elérhetőségi adatokat küld nekünk. A levelezési adatok magukban foglalhatják a kommunikáció tartalmát és a kommunikációhoz kapcsolódó metaadatokat. Weboldalunk metaadatokat generál a weboldal kapcsolatfelvételi űrlapjain keresztül történő kommunikációhoz kapcsolódóan. A levelezési adatok az Önnel való kommunikáció és a nyilvántartások vezetése céljából dolgozhatók fel. Ennek a feldolgozásnak a jogalapja a jogos érdekünk, nevezetesen a weboldalunk és üzletünk megfelelő adminisztrációja és a felhasználókkal való kommunikáció és/vagy az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése és/vagy a szerződés megkötéséhez vezető lépések.

2.7 Az Ön fiókjára vonatkozó adatokat (fiókadatok) feldolgozhatjuk. A fiókadatok tartalmazhatják az Ön nevét és e-mail címét. A fiókadatokat weboldalunk működtetése, szolgáltatásaink nyújtása, weboldalunk és szolgáltatásaink biztonságának biztosítása, adatbázisaink biztonsági mentéseinek fenntartása és az Önnel való kommunikáció céljából kezelhetjük. Ezen adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy jogos érdekeink, nevezetesen weboldalunk és üzletünk megfelelő adminisztrációja, az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése és/vagy az Ön kérésére történő lépések megtétele egy ilyen szerződés megkötése érdekében.

2.8 A weboldalunkon feldolgozhatjuk az Ön személyes profiljának részét képező adatait (profiladatok). A profiladatok közé tartozhat az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, profilképe, neme, születési ideje, státusza, érdeklődési köre és hobbija, oktatási és foglalkoztatási adatai. A profiladatok feldolgozhatók a weboldalunk és szolgáltatásaink használatának lehetővé tétele és nyomon követése érdekében. Ennek a feldolgozásnak a jogalapja a hozzájárulás.

2.9 Kezelhetünk tranzakciókkal kapcsolatos információkat, beleértve a weboldalunkon keresztül megrendelt áruk és/vagy szolgáltatások vásárlását (Tranzakciós adatok). A Tranzakciós adatok tartalmazhatják az Ön elérhetőségi adatait és a tranzakció adatait. A Tranzakciós adatokat az Ön által megvásárolt áruk és/vagy szolgáltatások szállítása és a tranzakciók megfelelő nyilvántartása céljából lehet feldolgozni. Ezen adatkezelés jogalapja az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése és/vagy az Ön kérésének megfelelő lépések megtétele egy ilyen szerződés megkötése érdekében, valamint jogos érdekeink, nevezetesen a weboldalunk és üzletünk megfelelő adminisztrációjához fűződő érdekünk.

2.10 A jelen szabályzatban említett bármely személyes adatát kezelhetjük, amennyiben ez szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, akár bírósági, akár peren kívüli, akár közigazgatási vagy bírósági eljárás során. Ezen adatkezelés jogalapja jogos érdekeink, nevezetesen a mi törvényes jogaink, az Ön törvényes jogai és mások törvényes jogainak védelme és érvényesítése.

2.11 A jelen 2. részben meghatározott konkrét célokon kívül, amelyek érdekében az Ön személyes adatait kezelhetjük, az Ön bármely személyes adatát kezelhetjük akkor is, ha az ilyen adatkezelés szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a mi vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.

3. Az Ön személyes adatainak másokkal való közlése

3.1 A személyes adatoknak a jelen 3. szakaszban meghatározott konkrét nyilvánosságra hozatalán túlmenően az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozhatjuk, ha a nyilvánosságra hozatal szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Ön vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Személyes adatait akkor is nyilvánosságra hozhatjuk, ha az ilyen nyilvánosságra hozatal jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, akár bírósági, akár közigazgatási vagy bíróságon kívüli eljárásban.

3.2 A Vevő személyes adatait a következő harmadik felek vagy címzettek számára adhatjuk át és bocsáthatjuk rendelkezésre: Direct Parcel Distribution SK s.r.o., székhelye: Technická 7, 821 04 Bratislava, azonosító száma: 35 834 498, bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, részleg: Sro, bejegyzési szám: 26367/B.

4. Az Ön személyes adatainak nemzetközi továbbítása

4.1 Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által weboldalunkon vagy szolgáltatásainkon keresztül nyilvánosságra hozandó személyes adatok világszerte hozzáférhetők az interneten keresztül. Nem tudjuk megakadályozni az ilyen személyes adatok mások általi felhasználását (vagy visszaélését).

5. A személyes adatok megőrzése és törlése

5.1 Ez az 5. szakasz meghatározza adatmegőrzési politikáinkat és eljárásainkat, amelyek célja, hogy segítsenek biztosítani a személyes adatok megőrzésével és törlésével kapcsolatos jogi kötelezettségeinknek való megfelelést.

5.2 Azokat a személyes adatokat, amelyeket bármely cél vagy célok érdekében feldolgozunk, nem őrizzük meg tovább, mint amennyi az adott célhoz vagy célokhoz szükséges.

5.3 A személyes adatokat az alábbiak szerint őrizzük meg:
a) a használati adatokat, a közzétételi adatokat, a lekérdezési adatokat, az értesítési adatokat és a levelezési adatokat legfeljebb 10 évig őrizzük meg.

5.4 A jelen 5. rész bármely más rendelkezése ellenére megőrizhetjük az Ön személyes adatait, ha az ilyen megőrzés szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Ön vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.

6. Változások

6.1 Ezt a szabályzatot időről időre frissíthetjük, és új változatot teszünk közzé a weboldalunkon.

6.2 Időről időre ellenőriznie kell ezt az oldalt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy elfogadja a jelen szabályzatban bekövetkezett változásokat.

6.3 A jelen szabályzat változásairól e-mailben értesíthetjük Önt.

7. Az Ön jogai

7.1 Ebben a 7. szakaszban összefoglaltuk, hogy milyen jogai vannak az adatvédelmi törvény értelmében. Egyes jogok összetettek, és nem minden részletet foglaltunk bele az összefoglalóba. Ezért e jogok teljes körű magyarázatáért olvassa el a vonatkozó törvényeket és a szabályozó hatóságok iránymutatásait.

7.2 Az adatvédelmi törvény szerinti alapvető jogai
a következők:
a) a hozzáférés joga;
b) a helyesbítéshez való jog;
c) a törléshez való jog;
d) az adatkezelés korlátozásához való jog;
e) az adatkezelés elleni tiltakozás joga;
f) az adathordozhatósághoz való jog;
g) a felügyeleti hatóságnál történő panaszhoz való jog; és
h) a hozzájárulás visszavonásához való jog.

7.3 Önnek joga van megerősíteni, hogy feldolgozhatjuk-e az Ön személyes adatait, és hogy hol férünk hozzá azokhoz, valamint egyéb információkhoz. Ez a további információ magában foglalja az adatkezelés céljainak részleteit, az érintett személyes adatok kategóriáit és a személyes adatok címzettjeit. Amennyiben ez nem érinti mások jogait és szabadságait, a személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az első példányt ingyenesen biztosítjuk, de a további példányokért ésszerű díjat számíthatunk fel.

7.4 ha Ön pontatlan vagy téves információkat adott meg nekünk.

7.5 Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük. Ezek a körülmények a következők: a személyes adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz, amelyhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták; Ön visszavonja a hozzájáruláson alapuló feldolgozáshoz adott hozzájárulását; Ön tiltakozik a feldolgozás ellen az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok bizonyos szabályai alapján; a feldolgozás közvetlen marketing célokat szolgál; és a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel. A törléshez való jog alól azonban vannak kivételek. Általános kivételek akkor alkalmazandók, ha a feldolgozás szükséges: a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása; jogi kötelezettség teljesítése; vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében.

7.6 Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy korlátozza személyes adatainak feldolgozását. Ezek a körülmények a következők: Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, de Ön kizárja a törlést; a személyes adatokra már nincs szükségünk az adatkezelés céljaira, de Önnek szüksége van a személyes adatokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; és Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, a tiltakozás ellenőrzéséig. Ha az adatkezelést ezen az alapon korlátozzuk, a személyes adatait továbbra is megőrizhetjük. Egyéb esetben azonban feldolgozzuk azokat: az Ön hozzájárulásával; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből.

7.7 Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen az Ön különleges helyzetére hivatkozva, de csak olyan mértékben, amennyire a jogalap megengedi. Az adatkezelésre a következők miatt van szükség: közérdekű feladat végrehajtása vagy ránk ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása; vagy általunk vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt. Ha Ön ilyen kifogást emel, és nem tudjuk bizonyítani, hogy a feldolgozásra olyan kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy a feldolgozás jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, leállítjuk a személyes adatok feldolgozását.

7.8 Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozása ellen (ideértve a profilalkotást is). Ha ezt megteszi, leállítjuk az Ön személyes adatainak ilyen célú feldolgozását.

7.9 Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő feldolgozása ellen az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból, kivéve, ha a feldolgozás közérdekből végzett feladatokhoz szükséges.

7.10 Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja:
(a) hozzájárulás; vagy
(b) amennyiben a feldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön a szerződő fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez,
(c) és az ilyen feldolgozás automatizált eszközökkel történik, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg. Ez a jog azonban nem érvényesül, ha ez hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

7.11 Ha Ön úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása az adatvédelmi törvényekbe ütközik, jogában áll panaszt tenni az adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnál. Ezt a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti uniós tagállamban teheti meg.

7.12 Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, Ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonja.

7.13 A személyes adatokkal kapcsolatos bármely jogát gyakorolhatja, ha erről írásban értesít minket.

8. A sütikről

8.1 A cookie egy azonosítót (betűkből és számokból álló karakterláncot) tartalmazó fájl, amelyet egy webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző tárol. Az azonosítót ezután a böngésző visszaküldi a kiszolgálónak, amikor a böngésző egy oldalt kér a kiszolgálótól.

8.2 A sütik lehetnek “állandó” vagy “munkamenet” sütik: a tartós sütik a webböngészőben tárolódnak, és egy meghatározott lejárati időpontig maradnak érvényben, kivéve, ha a felhasználó a lejárati időpont előtt törli őket; a munkamenet sütik a felhasználó munkamenetének végén, a webböngésző bezárásakor járnak le.

8.3 A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely személyesen azonosítja a felhasználót, de az általunk tárolt személyes adatok a sütikben tárolt információkhoz kapcsolódhatnak és azokból származtathatók.

9. Az általunk használt sütik

9.1 A következő célokra használunk cookie-kat:
(a) hitelesítés – cookie-kat használunk az Ön azonosítására, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat, és ahogyan navigál a weboldalunkon;
(b) analitika – cookie-kat használunk, hogy segítsenek elemezni a weboldalunk és szolgáltatásaink használatát és teljesítményét; és
(c) beleegyezési cookie-k – cookie-kat használunk, hogy a weboldalon való böngészés során tároljuk a cookie-k használatára vonatkozó beállításait.

10. Szolgáltatóink által használt sütik

10.1 Szolgáltatóink sütiket használnak, és ezek a sütik az Ön számítógépén tárolódhatnak, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat.

10.2 Weboldalunk használatának elemzésére a Google Analytics szolgáltatást használjuk. A Google Analytics cookie-k segítségével gyűjt információkat a weboldal Ön általi használatáról. A weboldalunkkal kapcsolatban gyűjtött információkat a weboldalunk használatáról szóló jelentések készítésére használjuk. A Google adatvédelmi irányelvei a következő címen érhetők el ezen az  oldalon.

10.3 A Facebook Pixel segítségével elemezzük weboldalunk használatát. Ez a szolgáltatás cookie-kat használ annak biztosítására, hogy hirdetéseinket a megfelelő embereknek mutassuk meg, és hogy reklámközönséget hozzunk létre. E szolgáltató adatvédelmi szabályzatát a következő címen tekintheti meg ezen a  címen.

11. Sütik kezelése

11.1 A legtöbb böngésző lehetővé teszi a sütik elfogadásának elutasítását és a sütik törlését. Ezek kezelésének módszerei böngészőtől és böngészőverziótól függően változnak. A cookie-k blokkolásáról és törléséről azonban naprakész információkat kaphat az alábbi linkeken keresztül.
a) Chrome
 b) Firefox
 c) Opera
 d) Internet Explorer
 e) Safari
 f) Edge

11.2 Az összes cookie letiltása számos weboldal használhatóságára negatív hatással lesz.

11.3 Ha letiltja a sütiket, akkor nem tudja használni weboldalunk összes funkcióját.

12. Részletek rólunk

12.1 A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője Dominika Mikócziová- SmartKid (azonosító: 54739322).

12.2 Szlovákiában vagyunk bejegyezve a 54739322 regisztrációs számmal (IČO), székhelyünk: Školská 41, 931 01 Šamorín.

12.3 Üzletünk székhelye: Školská 41, 931 01 Šamorín.

12.4 Ön kapcsolatba léphet velünk:
(a) postai úton a megadott postacímre;
(b) a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével;
(c) telefonon, a weboldalunkon közzétett kapcsolattartási számon; vagy
(d) e-mailben, a weboldalunkon közzétett e-mail címen.

13. Forrás:

13.1 Ez a dokumentum a SEQ Legal által készített sablon alapján készült.

Cookie-szabályzat

1. A sütikről

1.1 A cookie egy azonosítót (betűkből és számokból álló karakterláncot) tartalmazó fájl, amelyet egy webkiszolgáló küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző tárol. Az azonosítót ezután a böngésző visszaküldi a kiszolgálónak, amikor a böngésző egy oldalt kér a kiszolgálótól.

1.2 A sütik lehetnek “állandó” vagy “munkamenet” sütik: a tartós sütik a webböngészőben tárolódnak, és egy meghatározott lejárati időpontig maradnak érvényben, kivéve, ha a felhasználó a lejárati időpont előtt törli őket; a munkamenet sütik a felhasználó munkamenetének végén, a webböngésző bezárásakor járnak le.

1.3 A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely személyesen azonosítja a felhasználót, de az általunk tárolt személyes adatok összekapcsolhatók a sütikben tárolt és azokból lekérdezett információkkal.

2. Az általunk használt sütik

2.1 Sütiket a következő célokra használunk:
(a) hitelesítés – sütiket használunk az Ön azonosítására, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat, és ahogy a weboldalon navigál;
(b) analitika – sütiket használunk, hogy segítsenek nekünk elemezni a weboldalunk és szolgáltatásaink használatát és teljesítményét; és
(c) beleegyezési sütik – sütiket használunk, hogy a weboldalon való böngészés során tároljuk az Ön beállításait a sütik használatával kapcsolatban.

3. Szolgáltatóink által használt sütik

3.1 Szolgáltatóink sütiket használnak, és ezek a sütik az Ön számítógépén tárolódhatnak, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat.

3.2 Weboldalunk használatának elemzésére a Google Analytics szolgáltatást használjuk. A Google Analytics cookie-k segítségével gyűjt információkat a weboldal használatáról. A weboldalunkkal kapcsolatban gyűjtött információkat a weboldalunk használatáról szóló jelentések készítésére használjuk. A Google adatvédelmi irányelvei a következő címen érhetők el.

3.3 A Facebook Pixel segítségével elemezzük weboldalunk használatát. Ez a szolgáltatás cookie-kat használ annak biztosítására, hogy hirdetéseinket a megfelelő embereknek mutassuk meg, és hogy reklámközönséget hozzunk létre. Megtekintheti e szolgáltató adatvédelmi szabályzatát na a  oldalon. .

4. Cookie-k kezelése

4.1 A legtöbb böngésző lehetővé teszi a sütik elfogadásának elutasítását és a sütik törlését. Ezek kezelésének módszerei böngészőtől és böngészőverziótól függően változnak. A cookie-k blokkolásáról és törléséről azonban naprakész információkat kaphat az alábbi linkek segítségével.
(b) Firefox
 c) Opera
 d) Internet Explorer
 e) Safari
 f) Edge

4.2 Az összes cookie letiltása számos weboldal használhatóságára negatív hatással lesz.

4.3 Ha letiltja a sütiket, akkor nem tudja használni weboldalunk összes funkcióját.